Projekti

Raziskovanje bioloških in ekoloških značilnosti ter sezonske dinamike nekaterih gospodarsko pomembnih vrst rib v Ribogojnici Fonda v Portoroškem ribolovnem rezervatu
od 1.10.2010 do 30.9.2013

Ribogojnca Fonda je vključena v raziskovanje bioloških in ekoloških značilnosti ter sezonske dinamike nekaterih gospodarsko pomembnih vrst rib v Portoroškem ribolovnem rezervatu, od ribištva neodvisna raziskava, ki poteka od 1.10.2010 do 30.9.2013. Raziskava poteka v okviru projektov CRP (Ciljni raziskovalni programi), ki ga financirata Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, nosilec je Zavod za ribištvo Slovenije v sodelovanju s Morsko biološko postajo Piran, glavna izvajalka projekta je Polona Pengal, vodja projekta pa je dr. Irena Fonda. Z raziskavo želimo pridobiti podatke o pojavnosti določenih ribjih vrst v rezervatu in pripraviti model za morebitno izvajanje biološkega monitoringa. Izbira vzorčnih mest omogoča hkratno raziskovanje vpliva ribogojstva na prostoživečo ribjo združbo ter, posledično, vpliv na lokalno ribištvo.


V Portoroškem ribolovnem rezervatu vzorčimo na dveh vzorčnih mestih, območje naše ribogojnice in kontrolno vzorčno mesto s podobnimi značilnostmi, kot so oddaljenost od obale in globina.

Zbiramo podatke o bioloških in ekoloških značilnostih ter sezonskem pojavljanju posameznih vrst rib. Podrobneje obravnavamo pet gospodarsko pomembnih vrsta rib (ciljne vrste): orada (Sparus aurata), brancin (Dicentrarchus labrax), ovčica (Lithognathus mormyrus), ribon (Pagellus erythrinus) in zlati cipelj (Liza aurata).

Podatke zbiramo z dvema neodvisnima terenskima metodama: ribolov z zabodnimi mrežami in vizualni cenzus (opazovanje pod vodo). Uporabljamo raziskovalne pridnene zabodne mreže (multimesh), ki jih nastavljamo pred sončnim zahodom, po sončnem vzhodu naslednjega dne pa jih dvignemo. V vsakem letnem času opravimo dve vzorčenji. Ujete ribe določimo do vrste in jim izmerimo dolžino in maso telesa. Ciljnim vrstam določimo tudi spol in stopnjo zrelosti spolnih organov ter izoliramo želodce za ugotavljanje prehrane.

Vizualni cenzusi, zaradi slabe vidljivosti v pridnenem sloju vode, izvajamo le v času boljše vidljivosti.